Podsumowanie: Walne zebranie sprawozdawcze 2017

W dniu 11 marca 2017 roku w naszej jednostce odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2016.

Na zebraniu obecnych było 24 członków jednostki z sumarycznej liczby 43 druhów. Uprawnionych do głosowania zgodnie ze statutem było 19 z 32. Zebranie otworzył i poprowadził druh prezes Bartosz Smoczyński, a protokołował druh sekretarz Michał Neczaj. Na zebraniu druhowie przyjęli sprawozdania oraz plany jednostki 2016/2017 oraz udzielili absolutorium zarządowi za okres sprawozdania.

Szczegółowe protokoły z zebrania zostaną opublikowane niebawem na naszej stronie w dziale dokumenty.

Na zebraniu podjęto następujące zmiany:

 • Składka członkowska została podniesiona do kwoty 30 zł rocznie.
 • W poczet Zarządu przyjęto druhnę Zenone Makuch w związku z rezygnacją druha Ireneusza Chmielewskiego.
 • W skład Komisji Rewizyjnej przyjęto druhnę Klaudie Burzyńską na miejsce ustępującego druha Krzysztofa Wacławika.

Jednocześnie Zarząd informuje o następujących decyzjach:

 • Podjęto decyzję o braku obrotu kasowego, a wszelkie transakcje odbywać się będą przy pomocy rachunków bankowych.
 • Druhom przysługuje ulga przy wynajmie pomieszczeń jednostki, ale tylko i wyłącznie w przypadku niezalegania z opłatami składek członkowskich oraz czynnym działaniem na rzecz jednostki, które ocenia Zarząd.
 • Prosimy również o dostarczanie swoich zdjęć najlepiej w formie elektronicznej na nasz email: [email protected] do celów druku nowych legitymacji członkowskich.

Zmiana prezesa

W dniu 23.08.2016 nastąpiła zmiana prezesa zarządu naszej jednostki. Większością głosów obecnych na wtorkowym zebraniu, druh Ireneusz Chmielewski został odwołany z funkcji, a na jego miejsce zarząd wybrał druha Bartosza Smoczyńskiego, który pełnił wcześniej funkcję sekretarza. Decyzja ta podyktowana jest słabą współpracą i organizacją prac zarządu przez druha.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 18 marca 2016 roku o godzinie 17:00 w naszej jednostce odbyło się zebranie sprawozdawcze, które było jednocześnie zakończeniem kadencji ówczesnych władz OSP. Druhowie i druhny zebrali się w licznym gronie, aby zadecydować o wyborze nowego zarządu, który będzie kierować pracami stowarzyszenia przez najbliższe pięć lat, bo tyle wynosi obecnie kadencja członków tego grona.

Zebranie wybrało siedmiu druhów, którzy później podczas przerwy podzielili główne funkcje w swoim gronie i tak oto mamy zaszczyt ogłasić nowy skład Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagiszy:

Prezesem Jednostki został druh Ireneusz Chmielewski.

Naczelnikiem, a jednocześnie vice Prezesem został ponownie wybrany druh Jarosław Smoczyński.

Funkcję Sekretarza objął druh Bartosz Smoczyński.

Oraz powołani Członkowie Zarządu:

 • druh Marian Grocholski
 • druh Rafał Pietrzyk
 • druh Daniel Gliwiński
 • druh Jacek Ganczarek

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący druh Krzysztof Wacławik
 • Sekretarz druh Michał Neczaj
 • Członek druh Jakub Nykiel

Nowym władzą naszej OSP gratulujemy i liczymy na owocne pięć lat działań dla dobra naszej społeczności.