Podsumowanie: Walne zebranie sprawozdawcze 2017

W dniu 11 marca 2017 roku w naszej jednostce odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2016.

Na zebraniu obecnych było 24 członków jednostki z sumarycznej liczby 43 druhów. Uprawnionych do głosowania zgodnie ze statutem było 19 z 32. Zebranie otworzył i poprowadził druh prezes Bartosz Smoczyński, a protokołował druh sekretarz Michał Neczaj. Na zebraniu druhowie przyjęli sprawozdania oraz plany jednostki 2016/2017 oraz udzielili absolutorium zarządowi za okres sprawozdania.

Szczegółowe protokoły z zebrania zostaną opublikowane niebawem na naszej stronie w dziale dokumenty.

Na zebraniu podjęto następujące zmiany:

  • Składka członkowska została podniesiona do kwoty 30 zł rocznie.
  • W poczet Zarządu przyjęto druhnę Zenone Makuch w związku z rezygnacją druha Ireneusza Chmielewskiego.
  • W skład Komisji Rewizyjnej przyjęto druhnę Klaudie Burzyńską na miejsce ustępującego druha Krzysztofa Wacławika.

Jednocześnie Zarząd informuje o następujących decyzjach:

  • Podjęto decyzję o braku obrotu kasowego, a wszelkie transakcje odbywać się będą przy pomocy rachunków bankowych.
  • Druhom przysługuje ulga przy wynajmie pomieszczeń jednostki, ale tylko i wyłącznie w przypadku niezalegania z opłatami składek członkowskich oraz czynnym działaniem na rzecz jednostki, które ocenia Zarząd.
  • Prosimy również o dostarczanie swoich zdjęć najlepiej w formie elektronicznej na nasz email: [email protected] do celów druku nowych legitymacji członkowskich.